Služby při nakládání s nebezpečnými odpady

  • Výkon činnosti osoby pověřené dohledem nad provozem technologických zařízení pro zpracování nebezpečných odpadů
  • Konzultační činnosti v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady